ACATISTUL Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt

ACATISTUL Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt

2 IULIE

Condac 1

Apărătorului creștinătății, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul încredințat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creștine și al iertării celor ce i‑au făcut rău, celui cinstit și iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să‑i strigăm: Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Icos 1

Din pruncie ai fost crescut de părinții tăi în dragostea de neam și credință strămoșească, iar la vârsta “bărbatului desăvârșit” rânduit ai fost de Dumnezeu să conduci Țara Moldovei. Pentru aceasta sfințitul între ierarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te‑a uns, cu care împreună glăsuim:

Bucură‑te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a casei lui Dumnezeu;
Bucură‑te, ctitorul multor biserici din Țara Moldovei;
Bucură‑te, că și în Transilvania și Muntenia ai zidit locașuri sfinte;
Bucură‑te, că prin acestea ai întărit conștiința unității de neam și credință;
Bucură‑te, că mănăstirea Zograful ai ctitorit‑o cu multă dragoste creștinească;
Bucură‑te, cel ce cu aleasă dărnicie ai împodobit sfintele biserici;
Bucură‑te, că prin aceasta Dumnezeu ți‑a sfințit viața;
Bucură‑te, că prin înălțarea de biserici și mănăstiri ai întărit credința ortodoxă;
Bucură‑te, că prin zidirea lor ai adus laudă și mulțumire lui Dumnezeu;
Bucură‑te, că prin acestea pildă te‑ai făcut cârmuitorilor de țară;
Bucură‑te, că vechimea credinței vestită nouă de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit‑o prin faptele tale;
Bucură‑te, că a o păzi pe aceasta și pe noi ne‑ai învățat;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 2‑lea

Împodobind sfintele locașuri cu daruri prea alese biserică nefăcută de mână ți‑ai pregătit în ceruri, unde acum te veselești și cu îngerii împreună glăsuiești cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2‑lea

Văzând primejduită credința creștinească de păgânătatea otomană, te‑ai aprins și mai mult de râvna apărării ei, cerând ajutor de la Dumnezeu și luând ca mijlocitori pe sfinți; pentru aceea cu bucurie strigăm:

Bucură‑te, că îndrăzneț și iscusit ai luptat cu dușmanii credinței ortodoxe;
Bucură‑te, că Dumnezeu te‑a înțelepțit și ți‑a dat putere în luptele pe care le‑ai purtat;
Bucură‑te, că sfinții mari mucenici Procopie și Dimitrie te‑au întărit în lupte;
Bucură‑te, că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ți‑a fost ocrotitor;
Bucură‑te, că ai rânduit ca icoana acestui mare mucenic să fie zugrăvită pe steagurile vitejei tale oștiri;
Bucură‑te, că pe acest mucenic ocrotitor Mitropoliei Moldovei l‑ai așezat;
Bucură‑te, că prin mijlocirea acestor sfinți ai biruit pe vrăjmași;
Bucură‑te, că în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor;
Bucură‑te, că de primejdia morții în luptă nu te‑ai spăimântat;
Bucură‑te, că în lupte pe ostași ai îmbărbătat;
Bucură‑te, apărătorul creștinătății;
Bucură‑te, nebiruit ostaș al lui Hristos;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 3‑lea

Cunoscând că întreaga creștinătate era în primejdie, ai vestit aceasta și celorlalți conducători creștini, cerându‑le ajutorul; dar ei fiind neputincioși cu sufletul și slabi în credință, te‑au lăsat singur în această luptă, iar tu întărit fiind de Dumnezeu ai biruit și ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3‑lea

Fiind încredințat că Dumnezeu te va ajuta să biruiești, ți‑ai îmbărbătat oștenii cu pilda curajului tău și apoi i‑ai răsplătit după dreptate, pentru care unele ca acestea glăsuim:

Bucură‑te, înțelepte Voievod că în toate cu frică de Dumnezeu ai lucrat;
Bucură‑te, că ai răsplătit pe cei ce s‑au jertfit pentru credință și neam;
Bucură‑te, că milostenia i‑ai învățat pe cei bogați;
Bucură‑te, că îndreptarea celor potrivnici cu răbdare ai așteptat‑o;
Bucură‑te, că celor răi le‑ai stat împotrivă;
Bucură‑te, că pe cei vinovați cu înțelepciune i‑ai judecat;
Bucură‑te, că pe tătarul Oană și pe alții i‑ai iertat;
Bucură‑te, că pe Mihu de moarte l‑ai izbăvit;
Bucură‑te, că și altora te‑ai arătat îndurător;
Bucură‑te, că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrăjmași;
Bucură‑te, că în toate milostiv te‑ai dovedit;
Bucură‑te, că pe vrăjmași la pace i‑ai chemat;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 4‑lea

Cunoscând pe dușmanii țării și ai Bisericii lui Hristos, i‑ai biruit și lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4‑lea

Înconjurat fiind de mulțimea potrivnicilor de alt neam, ai înțeles că numai Dumnezeu te poate ajuta; drept aceea te‑ai silit să‑I faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu și povățuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul, pentru care aducem laude ca acestea:

Bucură‑te, iubitorule al sihaștrilor;
Bucură‑te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;
Bucură‑te, că pe Sfântul Daniil cu dragoste l‑ai ascultat;
Bucură‑te, că prin învățăturile sale ți‑ai luminat cugetul;
Bucură‑te, cinstitorule al tuturor călugărilor;
Bucură‑te, că rugăciunilor acestora te‑ai încredințat;
Bucură‑te, că tu pe aceștia pentru frumusețea vieții duhovnicești i‑ai cinstit;
Bucură‑te, că toate cele de trebuință lor le‑ai dăruit;
Bucură‑te, că prin sfintele tale rugăciuni te‑ai întărit în lupte;
Bucură‑te, că în luptele tale cu dușmanii, voia lui Dumnezeu ai împlinit;
Bucură‑te, că prin ele ai apărat țara, dreapta credință și întreaga creștinătate;
Bucură‑te, întâiule între voievozii neamului;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 5‑lea

Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ștefane, au devenit adevărate vetre de evlavie a credinței noastre ortodoxe și candele luminoase ale cunoașterii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinților Părinți ai Bisericii străbune am învățat să cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5‑lea

Să priveghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne‑a învățat Dumnezeul mântuirii noastre, iar Apostolul Pavel a zis să ne rugăm neîncetat; învățături pe care tu în minte și în inimă le‑ai pus, pentru care laude ca acestea aducem ție:

Bucură‑te, iubitorule al rugăciunii;
Bucură‑te, că rugăciunea ta cu multă râvnă și dragoste ai săvârșit‑o;
Bucură‑te, că prin post și rugăciune te‑ai desăvârșit;
Bucură‑te, că prin acestea pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți i‑ai biruit;
Bucură‑te, că prin astfel de virtuți ai cunoscut mai bine pe Dumnezeu;
Bucură‑te, statornic rugător pentru cei vii și pentru cei adormiți;
Bucură‑te, că prin evlavie ți‑ai curățit sufletul;
Bucură‑te, că prin credință și fapte bune bucurie duhovnicească ai dobândit;
Bucură‑te, că împreună cu moșii și strămoșii noștri te‑ai aprins de dragostea pentru Hristos;
Bucură‑te, că prin post și rugăciune ți‑ai agonisit smerenie;
Bucură‑te, că prin acestea sufletul ți‑ai luminat;
Bucură‑te, că primind cu vrednicie Sfintele Taine cu Hristos te‑ai unit;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 6‑lea

Știind că diavolii și slujitorii lui sunt biruiți, mai ales, cu postul și cu rugăciunea, la acestea ai alergat pururea cu umilință și credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6‑lea

Iubind statornic pe Hristos, pururea te‑ai îndreptat cu creștinească dragoste către cei din nevoi, pentru care grăim unele ca acestea:

Bucură‑te, ajutătorul celor săraci;
Bucură‑te, că pe ei i‑ai iubit pentru dragostea lui Hristos;
Bucură‑te, că i‑ai ocrotit de lăcomia celor prea bogați;
Bucură‑te, că multe familii tinere ai ajutat;
Bucură‑te, că milosteniile tale bucurie au adus celor săraci;
Bucură‑te, că miluirea săracilor scară către cer ți s‑a făcut;
Bucură‑te, că rugăciunea și postul cu milostenia le‑ai unit;
Bucură‑te, că milostenie făcând, iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te‑ai arătat;
Bucură‑te, că prin bogățiile pământești, cele duhovnicești ai agonisit;
Bucură‑te, că împărțind cele stricăcioase și trecătoare, cele nestricăcioase și veșnice ai agonisit;
Bucură‑te, învățătorule al milei și prietenul săracilor;
Bucură‑te, că nu ți‑ai lipit inima de bogățiile pământești;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 7‑lea

Iubitor de Dumnezeu fiind, iertare celor osândiți le‑ai dăruit, iar cei miluiți de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7‑lea

Din pricina neascultării, strămoșii neamului omenesc au fost scoși din rai, iar tu, prin smerenie și ascultare, cununi de biruință în Hristos ai dobândit; pentru care cu bucurie cântăm:

Bucură‑te, pilduitorul smereniei;
Bucură‑te, că prin ea ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură‑te, că prin ea ți‑ai făcut din dușmani prieteni;
Bucură‑te, că prin smerenie spre cele cerești te‑ai înălțat;
Bucură‑te, că biruințele tale lui Hristos le‑ai datorat;
Bucură‑te, că înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le‑ai socotit;
Bucură‑te, că prin acestea te‑ai păzit de duhul mândriei;
Bucură‑te, că prin smerenie ai rușinat pe cel potrivnic;
Bucură‑te, că țara și Biserica neamului prin jertfa ta s‑au întărit;
Bucură‑te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ți‑a dat darul înțelepciunii;
Bucură‑te, că smerindu‑te, ți‑ai pus toată încrederea în Dumnezeu;
Bucură‑te, că smerenia ți‑a fost cumpănă dreaptă în cârmuirea țării;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 8‑lea

Țara și credința le‑ai apărat cu bărbăție, împreună cu credincioșii tăi oșteni, din dragoste pentru Hristos, Căruia cu evlavie Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 8‑lea

“Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar apostolul grăiește: “prin multe necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”; la aceste cuvinte tu, slăvite Ștefane, luând aminte, crucea vieții tale ți‑ai purtat‑o cu vrednicie creștinească, pentru care noi îți aducem laude ca acestea:

Bucură‑te, vrednicul ostaș al lui Hristos;
Bucură‑te, că necazurile vieții tale cu răbdare le‑ai îndurat;
Bucură‑te, că moartea celor patru copii nu ți‑a slăbit
dragostea pentru Hristos;
Bucură‑te, că prin aceste necazuri ai înțeles vremelnicia vieții pământești;
Bucură‑te, că prin acestea te‑ai întărit în credință;
Bucură‑te, că crucea dată ție de Hristos Domnul nostru
cu vrednicie o ai purtat;
Bucură‑te, că jugul vieții bun și ușor l‑ai socotit;
Bucură‑te, că înfrânt fiind, n‑ai deznădăjduit;
Bucură‑te, că sfaturile mamei tale le‑ai urmat și glia
și credința le‑ai apărat;
Bucură‑te, că primejdiile nu te‑au spăimântat;
Bucură‑te, că îndurând multe necazuri, lui Iov te‑ai asemănat;
Bucură‑te, pilduitorule al răbdării;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 9‑lea

Fiind rănit în lupta de la Chilia, ai răbdat durerile până la sfârșitul vieții, cu tărie creștină, gândindu‑te pururea la suferințele Mântuitorului pe Cruce, Căruia neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul al 9‑lea

Stăpânit fiind de credința în Înviere, n‑ai slăbit în dragostea față de cei adormiți, ci, cu osârdie, i‑ai cinstit prin fapte creștinești, pentru care te lăudăm zicând:

Bucură‑te, fiu binecinstitor al părinților care te‑au născut;
Bucură‑te, cinstitorule al moșilor și strămoșilor din care ai odrăslit;
Bucură‑te, că mormintele lor le‑ai împodobit;
Bucură‑te, că prin aceasta ai arătat dragostea ta față de ei;
Bucură‑te, că prin aceasta ai mărturisit dreapta credință;
Bucură‑te, că nedespărțit de ei ai rămas prin rugăciunile tale;
Bucură‑te, că pildă de cinstire a înaintașilor te‑ai făcut;
Bucură‑te, că prin faptele tale credința în Învierea celor morți ai dovedit;
Bucură‑te, podoaba celor adormiți;
Bucură‑te, mângâierea noastră în Ziua Judecății;
Bucură‑te, că pe strămoși i‑ai avut pururea povățuitori;
Bucură‑te, tărie a credinței;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 10‑lea

Cinstirea oștenilor căzuți în luptă pentru neam și credință, ai dovedit‑o așezând osemintele lor la temelia bisericii Mănăstirii Războieni, ca pe niște sfinte moaște; pentru care, împreună cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10‑lea

Deschizându‑ți inima la cuvintele apostolești: ”Pentru mine viața este Hristos și moartea un câștig”, pururea ai cugetat la ceasul morții, pentru care îți aducem laude ca acestea:

Bucură‑te, că totdeauna ai avut în suflet gândul morții;
Bucură‑te, că prin aceasta ai luat aminte la Înfricoșata Judecată a lui Dumnezeu;
Bucură‑te, că te‑ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun;
Bucură‑te, că moartea strămutare la cele veșnice o ai socotit;
Bucură‑te, că pentru aceasta ai zidit biserica Mănăstirii Putna;
Bucură‑te, că moartea nu te‑a înfricoșat;
Bucură‑te, cel ce ai înțeles vremelnicia acestei vieți;
Bucură‑te, că prin trecerea ta la cele veșnice nu ne‑ai părăsit;
Bucură‑te, că testament sfânt ai lăsat urmașilor;
Bucură‑te, că Moldovei urmași vrednici ai lăsat;
Bucură‑te, că și aceștia ctitorii sfinte au înălțat;
Bucură‑te, că prin rugăciunile tale i‑ai ocrotit;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 11‑lea

Strămutându‑te la lăcașurile de veci, rugător neîncetat către Dumnezeu te‑am aflat, pentru care, împreună cu tine, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11‑lea

Iubind pe Hristos, frumusețea și adevărul credinței ai propovăduit, pentru care grăim:

Bucură‑te, pururea propovăduitor al credinței ortodoxe;
Bucură‑te, ocrotitorul ctitoriilor tale;
Bucură‑te, că în aceste sfinte lăcașuri la rugăciune stând, împreună cu tine pe Hristos Îl preamărim;
Bucură‑te, că prin acestea se întărește unitatea credinței ortodoxe;
Bucură‑te, ctitorul mănăstirilor Putna și Voroneț;
Bucură‑te, ziditorul bisericii Mănăstirii Neamț;
Bucură‑te, fondatorul Mănăstirii Războieni;
Bucură‑te, întemeietorul multor mănăstiri și biserici;
Bucură‑te, mare ctitor al Moldovei;
Bucură‑te, că apărător al dreptei credințe asemenea marelui Împărat Constantin te‑ai adeverit;
Bucură‑te, întâiule din ceata voievozilor;
Bucură‑te, om ales de Dumnezeu;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 12‑lea

Toate ctitoriile tale cu alese daruri împodobindu‑le întotdeauna urmașii cu evlavie le‑au cinstit și în ele pe Dumnezeu au preamărit cântând: Aliluia!

Icosul al 12‑lea

Părintele și duhovnicul tău, sfințitul între ierarhi mitropolit Gheorghe, cu sobor de preoți și binecredincioșii Moldovei te‑au însoțit spre locul cel de veci, cinstindu‑te după cuviință ca pe un sfânt, pentru care împreună cu dânșii glăsuim:

Bucură‑te, alinătorul durerilor poporului tău;
Bucură‑te, mângâierea Bucovinei îndurerate;
Bucură‑te, ocrotitorul oștirii iubitoare de Hristos;
Bucură‑te, că mormântul tău de toți cei dreptcredincioși este cinstit;
Bucură‑te, că mormântul tău loc de mângâiere s‑a făcut;
Bucură‑te, că îngenunchind înaintea mormântului tău aproape de tine ne simțim;
Bucură‑te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primești;
Bucură‑te, cel ce în ceata binecredincioșilor împărați te‑ai sălășluit;
Bucură‑te, cel ce împreună cu sfinții te veselești;
Bucură‑te, că împreună cu dânșii Sfânta Treime preamărești;
Bucură‑te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toți ne unești;
Bucură‑te, lauda și bucuria noastră a tuturor;
Bucură‑te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Condacul al 13‑lea

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ștefane, zidește în inimile noastre altar sfânt precum ai zidit atâtea biserici și mănăstiri; biruiește duhurile rele care ne războiesc precum ai biruit puhoaiele de păgâni; ocrotește‑ne cu rugăciunile tale necontenite și cu darul cel dat ție de Hristos, precum ai ocrotit pe creștinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

Apoi se zice Icosul 1: Din pruncie ai fost crescut…

și Condacul 1: Apărătorului creștinătății…


Alte rugaciuni:Love, romance and relationship quotes for your soul

 • 'No man is truly married
  until he understands
  every word his wife is NOT saying.'
  ~ Unknown
 • 'A simple I love you means more than money ...'
  ~ Frank Sinatra
 • 'Love doesn't just sit there, like a stone; it has to be made, like bread, remade all the time, made new.'
  ~ Ursula K Le Guin

Cautare in articole

Cele mai recente articole

relatie fericita

Metode simple de a păstra scùnteia aprinsă

Istoria unei relații nu e niciodată o linie continuă. Dacă Ăźnceputul este marcat de sentimente și pasiuni puternice, odată ce acestea se așază și cei doi parteneri Ăźncep să se …

Citeste mai departe ›
probleme comunicare

Relație cu probleme? Semnale de alarmă de urmărit

Puține sunt relațiile care nu se confruntă niciodată cu probleme. Doi oameni nu vor putea fi niciodată pe aceeași lungime de undă Ăźn fiecare zi, o viață Ăźntreagă. Comunicarea este …

Citeste mai departe ›
relatii toxice

Metode prin care te poți pierde pe tine Ăźnsuți Ăźn relație

E mult de muncă Ăźntr-o relație dar tot efortul este pe deplin meritat, Ăźn cazul Ăźn care ai un partener alături de care să poți construi ceva durabil. Cel mai …

Citeste mai departe ›

Din dragoste - Caricaturi

  Sursa: www.caricaturisai.ro


Mesaje de dragoste

 • De-a lungul timpului, am construit o colectie impresionanta de mesaje de dragoste. Te invitam sa adaugi si tu mesajul tau de dragoste favorit.
 • Vrei mai multe mesaje de iubire? Citeste colectia de mesaje de iubire.

Parteneri